اهداف :

فراهم آوردن بستر اجرایی مناسب و لازم جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت مالی ایجاد شده در چارچوب قوانین با کمترین هزینه تبعی ممکن جهت تأمین و تجهیز منابع مالی و تنوع بخشی به منابع مالی طرحها

جلب مشارکت های مردمی ، تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در سرمایه گذاری طرح های کوتاه مدت زود بازده و استفاده از تسهیلات بانکی

 شرح وظایف اصلی :

 •- پیگیری و همکاری با واحدهای اجرایی ذیربط جهت تهیه گزارش توجیه فنی ، مالی ، اقتصادی و امکان ساخت داخل

•- پیگیری از واحدهای اجرایی ذیربط جهت تهیه و تنظیم اسناد مناقصه در راستای رعایت مفاد ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه ( برگزاری مناقصه بین المللی )

•- پیگیری از واحدهای اجرایی ذیربط جهت اخذ مجوزهای لازم بهره برداری از تسهیلات مالی

•- همکاری با واحدهای اجرایی ذیربط در انتخاب مناسب ترین تأمین کننده مالی ( فاینانسر ) و ارزی

•- پیگیری جهت تهیه مشخصات طرحهای قابل اجرای مشمول مشارکت مردمی جهت ارائه به بانک و کمیته مشترک مرکزی

•- پیگیری لازم در تشکیل تشکلهای مردمی و همکاری با اداره کل تعاون و سازمان جهاد کشاورزی

•- پیگیری جهت تهیه سیمای طرح و هماهنگی با مجریان طرح ها ، مهندسین مشاور و مسئولان ذیربط تا تصویب نهایی طرح

•- همکاری و هماهنگی با واحدهای درون و برون سازمانی به منظور اجرای سیاست ها و مصوبات در خصوص جلب مشارکت ذینفعان و استفاده از تسهیلات بانکی در اجرای طرح ها

•- استفاده از خدمات مشاوران در بررسی های اجتماعی جهت ایجاد تمایل برای سرمایه گذاری و معرفی مناطقی مستعد و نظارت بر روند مطالعات اجتماعی طرح ها

•- نظارت و اعلام نظر در مورد نحوه بررسی و ارزیابی اولیه زمینه های سرمایه گذاری و مشارکت مردمی در طرحهای استانی و ملی و انعقاد قرارداد بانکی با ذینفعان

•- پیگیری جهت تهیه و صدور جدول پیش بینی بازپرداخت تسهیلات طرح از بانک عامل و اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی

•- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات

مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت های غیر دولتی - امیر عشرتی

                        کارشناسان :

                      سید محمد احمد زاده بزاز

علی کوزه ساززاده

محسن محمدی 

تلفن دفتر:   33335515-061

                                  ایمیل :  invest.abfakhz@gmail.com