جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

 

اهداف  :

فراهم آوردن بستر اجرایی مناسب و لازم جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت مالی ایجاد شده در چارچوب قوانین با کمترین هزینه تبعی ممکن جهت تأمین و تجهیز منابع مالی و تنوع بخشی به منابع مالی طرحها .

جلب مشارکت های مردمی ، تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در سرمایه گذاری طرح های کوتاه مدت زود بازده و استفاده از تسهیلات بانکی .

شرح وظایف اصلی  :

 

پیگیری و همکاری با واحدهای اجرایی ذیربط جهت تهیه گزارش توجیه فنی ، مالی ، اقتصادی و امکان ساخت داخل .

 - پیگیری از واحدهای اجرایی ذیربط جهت تهیه و تنظیم اسناد مناقصه در راستای رعایت مفاد ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه ( برگزاری مناقصه بین المللی ) .

- پیگیری از واحدهای اجرایی ذیربط جهت اخذ مجوزهای لازم بهره برداری از تسهیلات مالی .

-  همکاری با واحدهای اجرایی ذیربط در انتخاب مناسب ترین تأمین کننده مالی ( فاینانسر ) و ارزی .

- پیگیری جهت تهیه مشخصات طرحهای قابل اجرای مشمول مشارکت مردمی جهت ارائه به بانک و کمیته مشترک مرکزی .

 - پیگیری لازم در تشکیل تشکلهای مردمی و همکاری با اداره کل تعاون و سازمان جهاد کشاورزی .

 - پیگیری جهت تهیه سیمای طرح و هماهنگی با مجریان طرح ها ، مهندسین مشاور و مسئولان ذیربط تا تصویب نهایی طرح  . 

- همکاری و هماهنگی با واحدهای درون و برون سازمانی به منظور اجرای سیاست ها و مصوبات در خصوص جلب مشارکت ذینفعان و استفاده از تسهیلات بانکی در اجرای طرح ها .

- استفاده از خدمات مشاوران در بررسی های اجتماعی جهت ایجاد تمایل برای سرمایه گذاری و معرفی مناطقی مستعد و نظارت بر روند مطالعات اجتماعی طرح ها .

- نظارت و اعلام نظر در مورد نحوه بررسی و ارزیابی اولیه زمینه های سرمایه گذاری و مشارکت مردمی در طرحهای استانی و ملی و انعقاد قرارداد بانکی با ذینفعان .

- پیگیری جهت تهیه و صدور جدول پیش بینی بازپرداخت تسهیلات طرح از بانک عامل و اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی .

- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات . 

 

مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت های غیر دولتی 

علیرضا قرینه -مهندسی صنایع

تلفن : 33335515-061

ایمیل : a.gharineh@abfakhz.ir

 

 

 

 

 

 

سید احمد بزار 

 
 
رئیس گروه
 تجهیز منابع مالی  
 سال1401

 

 

 

علی ال کثیر  

 

 

 

کارشناس سرمایه گذاری  

 

سال1401  

 

 

رضا مشتت زاده 

 

 

کارشناس توسعه مشارکت  

 سال1401

 

 

 قربان زیدوند 

 

 

کارشناس اقتصاد  

 

سال1401  

 

میلاد شاطریان 

 

کارشناس  تجهیز منابع مالی 

سال1401  

 

 

علی کعبی 

 

 

مترجم 

 سال1401
       

            

       

 

مدیر دفتر : مهندس علیرضا قرینه 

تلفن دفتر : 33335515 -061

دور نگار  :  33335842 -061

   ایمیل     : invest@abfakhz.ir