عنوانتاریخ تصویب تاریخ بروزرسانی 
فرمت انگلیسی آگهی فراخوان پروژه های بیع
[ سازمان مرکزی - ]
۱۳۹۶/۰۷/۰۱
راهنمای تهیه اسناد ارزیابی
[ سازمان مرکزی - ]
۱۳۹۶/۰۷/۰۱
فرمت آگهی فراخوان شناسایی
[ سازمان مرکزی - ]
۱۳۹۶/۰۷/۰۱
راهنمای تهیه مدل مالی پروژه های بیع متقابل
[ سازمان مرکزی - ]
۱۳۹۶/۰۷/۰۱
صورتجلسه تخصیص پساب
[ سازمان مرکزی - ]
۱۳۹۶/۰۷/۰۱
فرآیند تنظیم قرارداد بیع متقابل
[ سازمان مرکزی - ]
۱۳۹۶/۰۷/۰۱