پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
مهیا کردن یک شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب مناسب برای حدود 110 هزار نفر در ابتدای طرح و حدود 190 هزار نفر در انتهای طرح [ ادامه... ]
مهیا کردن یک شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب مناسب برای حدود 110 هزار نفر در ابتدای طرح و حدود 190 هزار نفر در انتهای طرح . [ ادامه... ]
پروژه تأمین منابع مالی، انجام مطالعات، احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری، مالکیت پروژه خرید روزانه 12500 مترمکعب آب شرب استحصالی از تأسیسات نمک‌زدایی برای شهرستان مینو شهر به روش B.O.O و بهره برداری، نگهداری، بازسازی و نوسازی تصفیه خانه آب قدیم مینوشهر [ ادامه... ]
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 3500 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهر اروند به روش B.O.O خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه [ ادامه... ]
پروژه تأمین منابع مالی، انجام مطالعات، احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری، مالکیت پروژه خرید روزانه 12500 مترمکعب آب شرب استحصالی از تأسیسات نمک‌زدایی برای شهرستان خرمشهر و مینو شهر به روش B.O.O و بهره برداری، نگهداری، بازسازی و نوسازی تصفیه خانه آب قدیم خرمشهر و مینوشهر [ ادامه... ]
پروژه تأمین منابع مالی، انجام مطالعات، احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری، مالکیت پروژه خرید روزانه 22000 مترمکعب آب شرب استحصالی از تأسیسات نمک‌زدایی برای شهر آبادان به روش B.O.O و بهره بردای، نگهداری، بازسازی و نوسازی تصفیه خانه‌ی آب شهید باوی. [ ادامه... ]
نتامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 12500 مترمکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرستانهای شادگان و دارخوین به روش B.O.O دوره احداث: یک سال دوره بهره برداری تجاری: 15 سال خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه [ ادامه... ]
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه براي خرید روزانه 25000 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرستانهای هندیجان، بندر امام، ماهشهر به روش B.O.O دوره احداث: یک سال دوره بهره برداری تجاری: 15 سال خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه [ ادامه... ]
دفع بهداشتی فاضلاب، ارتقاء سطح کیفی بهداشت عمومی، کاهش آلودگی منابع آب، استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه به عنوان یک منبع آبی ارزشمند برای مصارف غیر شرب [ ادامه... ]