تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 2500 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرچویبده به روش B.O.O خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه [ ادامه... ]
تامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 3500 متر مکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهر اروند به روش B.O.O خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه [ ادامه... ]