نیروگاه برق آبی (هیدرو پاور) مسجد سلیمان
تامین مالی، طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، احداث، بهره برداری و تملک نیروگاههای برق آبی برروی خطوط انتقال آب شهرستان مسجد سلیمان
آینده
1397/11/01
1397/11/10
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
تو لید انرژی الکتریکی و فروش به شبکه سراسری برق است

دوره احداث: یک سال

دوره بهره برداری تجاری با توافق دو طرف می باشد

شهر مسجد سلیمان از دید جغرافیایی در ازای جغرافیایی 48 درجه و 24 دقیه خاوری و پهنای جغرافیایی 31/93 درجه و 49/30 دقیه شمالی گسترده شده است و بلندای ان از روی دریا 372 متر می باشد

جمعیت: 213000

میانگین دمای سالانه: درجه 48 است

نحوه سرمایه گذاری در این روش طرح به صورت B.O.O می باشد.