نقشه سایت

پیام داخلی

صفحه نخست

معرفی دفتر

فرم ها و قوانین

قوانین و آئین نامه ها

قوانین سرمایه گذاری غیر دولتی

فاینانس

فاینانس خارجی

فاینانس داخلی (ماده 56)

فاینانس جاری

قراردادهای BOO و BOT

نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها

نمونه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی

استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی تصفیه شده جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها

استاندارد ویژگی های میکروبی آب آشامیدنی تصفیه شده جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها

فرمت آگهی فراخوان پیش ارزیابی در پروژه های BOO و BOT

فرمت اسناد ارزیابی کیفی احداث، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه آب/فاضلاب به روش BOT

راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی

فرمت انگلیسی آگهی فراخوان پروژه های BOO و BOT

فرمت انگلیسی اسناد ارزیابی کیفی تصفیه خانه آب/فاضلاب به روش BOT

چارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOT, BOO

اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

اوراق اسناد خزانه اسلامی

قراردادهای بیع متقابل

اخبار

فرصتهای سرمایه گذاری

پرتال شرکت آب و فاضلاب خوزستان

ارسال و پیگیری مشکلات

نقشه سایت

پیوندها

کارکنان - نمایش گرافیکی