واگذاری تأسیسات تولید آب
واگذاری تأسیسات تولید آب
آینده
1397/11/01
1397/11/15
کار فرما
شرکت آب  و فاضلاب خوزستان