واگذاری کل فرآیند یک شهر
واگذاری کل فرآیند یک شهر
آینده
1397/11/01
1397/11/15
کار فرما
شرکت آب و فاضلاب خوزستان