نوسازی تصفیه خانه فاضلاب سوسنگرد
نوسازی تصفیه خانه فاضلاب سوسنگرد
آینده
1397/11/01
1397/11/15
کار فرما
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
اهداف طرح
ایجاد تصفیه خانه

نوسازی تصفیه خانه فاضلاب سوسنگرد