نوسازی تصفیه خانه فاضلاب سوسنگرد
نوسازی تصفیه خانه فاضلاب سوسنگرد
آینده
1397/11/01
1397/11/15
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
ایجاد تصفیه خانه