طرح فاضلاب شهرهای امیدیه و آغاجری
تکمیل تاسیسات شهرهای امیدیه و آغاجری شامل: شبکه های جمع آوری اصلی و فرعی- خطوط انتقال ایستگاه پمپاژ (در صورت نیاز) تکمیل تصفیه خانه فاضلاب به همراه انجام مطالعات و تملک زمین، در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با هم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل
آینده
1397/11/01
1397/11/14
کار فرما
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
اهداف طرح
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب
زمانبندی طرح

دوره احداث:سه سال

دوره بهره برداری تجاری با ارائه مدل مالی

فعالیت های اجرایی
احداث تصفیه خانه، ایستگاه پمپاژ و اجرای شبکه و خطوط انتقال
موقعیت جغرافیایی

شهرستان های آغاجاری  و امیدیه از شهرستان های استان خوزستان در جنوب غربی ایران است.

جمعیت امیدیه: 17654

جمعیت بهبهان: 92461

 

طرح فاضلاب شهرهای امیدیه و آغاجری