خرید 120000 کنتور آب
عبارت است از خرید و تعویض 75000 دستگاه کنتور فرسوده آب از نوع مولتی جت نیمه خشک یا خشک بر اساس لیست اشتراکهای ارائه شده از کنتورهای مشترکین شرکت آب و فاضلاب خوزستان
آینده
1397/11/01
1397/11/14
کار فرما
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
اهداف طرح
تعویض کنتورهای فرسوده جهت کاهش هدر رفت ظاهری آب
زمانبندی طرح

دوره اجرا: یک سال

محل اجرا: در سطح استان خوزستان

نحوه سرمایه گذاری
فعالیت در این طرح به صورت فاینانس جاری می باشد.