نمک زدایی شهرهای شادگان و دارخوین
نتامین منابع مالی، ساخت و راه اندازی، بهر برداری، مالکیت پروژه برای خرید روزانه 12500 مترمکعب آب شرب استحصالی از تاسیسات نمک زدایی در شهرستانهای شادگان و دارخوین به روش B.O.O دوره احداث: یک سال دوره بهره برداری تجاری: 15 سال خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه
آینده
1397/11/01
1397/11/08
کار فرما
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
اهداف طرح
تامین آب شرب سالم و بهداشتی
زمانبندی طرح

دوره احداث: یک ساله

دوره بهربرداری: 15 سال

نحوه سرمایه گذاری
روش سرمایه گذاری در این طرح به روش B.O.O

نمک زدایی شهرهای شادگان و دارخوین